ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1041826/2019

«Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε»

19 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10562 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Χαραλαμπάκη
Τηλέφωνο : 2131624206
Fax : 2131624213
E-Mail : m.charalampaki1@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα , 19/3/2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1041826
ΕΞ 2019

 

Θέμα : «Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε»

Σχετ. : 1. Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφαση του Διοικητή
            2. Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1158084 ΕΞ 2018/24-10-2018 Απόφαση του Διοικητή
            3. Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1010670 ΕΞ 2019/21-1-2019 Απόφαση του Διοικητή

Για την πλήρη και καθολική εφαρμογή των Οδηγιών για τη χρηστή οικονομική διαχείριση των μετακινήσεων και προκειμένου οι Υπηρεσίες να έχουν τον χρόνο να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες
προπαρασκευαστικές ενέργειες, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των Υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επί της υλοποίησης επί των νέων διαδικασιών, οι διαδικασίες μετακίνησης που έχουν ήδη εγκριθεί ή είναι σε διαδικασία έγκρισης, θα προχωρήσουν και θα πραγματοποιηθούν με το καθεστώς προ έκδοσης της ανωτέρω (α) σχετικής Απόφασης, μέχρι και την 31-5-2019.

Η ανωτέρω παράταση δεν έχει εφαρμογή για τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από 1-1-2019 την υλοποίηση της εν λόγω Απόφασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ