Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1106509 ΕΞ2019/2019

«Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε»

24 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10562 Αθήνα
Πληροφορίες : Χρ. Π. Σαρτζετάκη
Τηλέφωνο : 2131624208
Fax : 2131624213
E-Mail : c.sartzetaki @ aade . gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα , 24/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1106509
ΕΞ 2019

Θέμα : «Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε»

Σχετ. : 1. Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφαση του Διοικητή
2. Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1080226 ΕΞ 2019/31-05-2019 Απόφαση του Διοικητή για την παράταση έναρξης ισχύος της ως άνω απόφασης.


Στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των Υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επί της υλοποίησης επί των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω σχετικά, οι διαδικασίες μετακίνησης που έχουν ήδη εγκριθεί ή είναι σε διαδικασία έγκρισης, θα προχωρήσουν και θα πραγματοποιηθούν με το καθεστώς προ έκδοσης της ανωτέρω (α) σχετικής Απόφασης, μέχρι και την 31-10-2019.
Η ανωτέρω παράταση δεν έχει εφαρμογή για τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από 1-1-2019 την υλοποίηση της εν λόγω Απόφασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ