ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150369/2019

«Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε»

31 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10562 Αθήνα
Πληροφορίες : Χρ. Π. Σαρτζετάκη
Τηλέφωνο : 2131624208
Fax : 2131624213
E-Mail : c.sartzetaki @ aade . gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα , 31/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150369
ΕΞ 2019

Θέμα : «Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε»

Σχετ. : (α) Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφαση του Διοικητή
(β) Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1106509 ΕΞ 2019/24-07-2019 Απόφαση του Διοικητή για την παράταση έναρξης ισχύος της ως άνω απόφασης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής απόφασης, οι διαδικασίες μετακίνησης που έχουν ήδη εγκριθεί ή είναι σε διαδικασία έγκρισης, θα προχωρήσουν και θα πραγματοποιηθούν με το καθεστώς προ έκδοσης της ανωτέρω (α) σχετικής Απόφασης, μέχρι και την 31-12-2019.
Η ανωτέρω παράταση δεν έχει εφαρμογή για τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από 1-1-2019 την υλοποίηση της εν λόγω Απόφασης.
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ