Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2001 ΕΤΟΥΣ 2020/2019

«α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα ΦορολογικήςΔιαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α ́ 170), ενημερωμένης έως τον ν.4646/2019 (Α’ 212/12.12.2019)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείςαποφάσεις και εγκυκλίους – ενημ. έως 31.12.2019

31 Δεκεμβρίου 2019