Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2077/2019

«Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 50 και 70 του ν.4607/2019»

13 Μαΐου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ & Γ΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄


Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου
Χ. Νταμπακάκη
Τηλέφωνο : 2106987413,
Fax : 210 6987408,424
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 2106479231
Fax : 210 6468272
E-Mail : alcohol_food@gcsl.gr
Url : www . aade . gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΘΗ546ΜΠ3Ζ-ΡΜΚ
Αθήνα, 13-05-2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2077

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 50 και 70 του ν.4607/2019»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 50 «Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001» και 70 «Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)» του νόμου 4607/2019 (Α΄65) «Ι. Κύρωση τη Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1,2,4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν.2971/2001 και άλλες διατάξεις» που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 79 αυτού, από 24-04-2019, ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
Ι. Επί του άρθρου 50:
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αναφορικά με το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού στην κατεύθυνση της εναρμόνισής του με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του παρόντος κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 και προστίθεται η κατ΄ αναλογία με τα βιομηχανοποιημένα καπνά εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 65, 102, 105, 106 και 108 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τις καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, τις ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών, τις ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου, τις ένσημες ταινίες φορολογίας και τα υπολείμματα καπνοβιομηχανίας, αντίστοιχα, και για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.
Ειδικότερα, με την κατ΄ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 του προαναφερθέντος νόμου, εισάγεται πρόβλεψη για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας υποκειμένων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής για την πρόβλεψη φυρών οφειλομένων στη φύση των προϊόντων κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και λοιπές περιπτώσεις καταστροφής/απώλειας των προϊόντων, οι οποίες δεν θεωρούνται θέση σε ανάλωση και ως εκ τούτου δεν καθίσταται απαιτητός ο φόρος κατανάλωσης.
Επιπλέον, με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του προαναφερθέντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως εν γένει όλες οι περιπτώσεις των ειδικών απαλλαγών από τον Ε.Φ.Κ. των βιομηχανοποιημένων καπνών και στα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και όχι μόνο οι διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 αυτού, αναφορικά με τις απαλλαγές που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών (άρθρο 65, ν.4557/2018).
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του παρόντος κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, με την προσθήκη παραγράφου 5α με την οποία προβλέπεται για τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα, η, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον εν λόγω φόρο, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως από άλλο κ-μ στο εσωτερικό της χώρας.
Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα σε ταξιδιώτες από άλλα κράτη μέλη να μεταφέρουν για ατομική τους χρήση ποσότητα 13 γραμμαρίων από τα εν λόγω προϊόντα, η οποία λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του μίγματος καπνού που περιέχεται στις συσκευασίες των σημάτων που κυκλοφορούν την παρούσα χρονική στιγμή στη χώρα μας, αντιστοιχεί σε δύο πακέτα, χωρίς την καταβολή του φόρου κατανάλωσης και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων. Παράλληλα, στην εν λόγω ρύθμιση απαλλαγής περιλαμβάνονται και οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του παρόντος κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιείται η παράγραφος 8 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, με την προσθήκη εδαφίου μετά την περίπτωση δ) αυτής και ορίζεται κατ΄ εξαίρεση για τα προϊόντα της περίπτωσης στ) της παρ.1 του άρθρου 53Α, η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 και 111 του ως άνω νόμου, αναφορικά με την πίστωση του φόρου καθώς και τον υπολογισμό, βεβαίωση και είσπραξη του αντίστοιχα και για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.
Συγκεκριμένα, με την κατ΄ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του ανωτέρω νόμου, παρέχεται πίστωση του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, κατ΄ αναλογία με τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Αφετηρία της πίστωσης είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία ο φόρος γίνεται απαιτητός, ήτοι κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ως άνω νόμου.
Με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ανωτέρω νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης, των προϊόντων της περίπτωσης στ) της παρ.1 του άρθρου 53Α υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων ενεργείται από την αρμόδια αρχή, επί της κατάστασης φορολογίας που υποβάλλεται από τον υπόχρεο, κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, ήτοι κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.
ΙΙ. Επί του άρθρου 70:
Η προϋπόθεση για τη διάθεση του οριζόμενου στο άρθρο 70 του ν.4607/2019 αποθέματος από τα αναφερόμενα σε αυτό πρόσωπα, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά είτε απ΄ ευθείας με λιανική πώληση είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση είναι να υποβάλλουν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (ένα μήνα από την ημερομηνία ισχύος των εν λόγω κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι μέχρι και την 24-05-2019) σχετική δήλωση του ως άνω αποθέματος στο αρμόδιο τελωνείο.
Επισημαίνεται ότι για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86.
Περαιτέρω, με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου επιβάλλεται η υποχρέωση στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα διαθέτουν το ανωτέρω αναφερόμενο προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τα στοιχεία του/των κατόχου/χων των αμβίκων προμηθευτών τους καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο, σε εμφανές σημείο του καταστήματός τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ