Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2162/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134).

03 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄, Α΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄
3. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375312
Fax : 210 3375001
E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ.Πρωτ: Ε.2162
ΠΡΟΣ
: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 60 και 108 του ν.4623/2019. Ειδικότερα:
I. Άρθρο 60 ν.4623/2019
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.4623/2019 συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΚΕ.Δ.» στο εξής. Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία του ΕΛ.ΚΕ.Δ. αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC SPACE CENTER».
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου άρθρου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ειδικά για τον φόρο εισοδήματος το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απαλλάσσεται αυτού, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του άρθρου 46 του ν.4172/2013.
Επίσης, με την ίδια παράγραφο τίθεται εξαίρεση από τη θεσπιζόμενη απαλλαγή, σε περίπτωση που το ΕΛ.ΚΕ.Δ. αποκτά λόγω δωρεάς, κληρονομιάς ή μεταβίβασης με επαχθή αιτία, στοιχεία είτε του ενεργητικού, είτε του παθητικού ή εμπράγματα δικαιώματα. Επομένως, για τις σχετικές πράξεις και συμφωνίες που καταρτίζονται, εφαρμόζεται η οικεία φορολογική νομοθεσία και επιβάλλεται ο σχετικός φόρος δωρεάς, κληρονομιάς ή μεταβίβασης ακινήτων κατά περίπτωση.
Όσον αφορά δε στον Φ.Π.Α., εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν.2859/2000), όπως ισχύουν.
4. Η ισχύς του άρθρου 60 αρχίζει από 9.8.2019.
ΙΙ. Άρθρο 108 ν.4623/2019
Με το άρθρο 108 του νόμου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4174/2013 (Α΄ 170) σχετικά με το φορολογικό απόρρητο. Ειδικότερα:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του νόμου αυτού τροποποιείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.4174/2013, ούτως ώστε να αίρεται το φορολογικό απόρρητο και στην περίπτωση που απαιτείται να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεων υπηρεσιών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έναντι υποχρεώσεων των φορολογουμένων προς αυτούς, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του νόμου αυτού μετά την παράγραφο 1Α του άρθρου 17 του ν.4174/2013 προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:
«1Β. Από τον περιορισμό της παραγράφου 1, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα της παραγράφου 1 οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων:
α) για τα φυσικά πρόσωπα: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), επωνυμία, διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).».
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 108 του νόμου αυτού μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.4174/2013, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2011 (Α΄ 138). Η διαλειτουργικότητα του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από τη ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων, τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλειτουργικότητα. Σε περίπτωση που η διαλειτουργικότητα του πρώτου εδαφίου διενεργείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων απαιτείται αίτηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα δεδομένα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.».
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 108 του νόμου αυτού η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, με τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του φορολογουμένου, η οποία δύναται να ανακληθεί.».
5. Η ισχύς του άρθρου 108 αρχίζει από 9.8.2019.
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ