Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2170/2019

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β΄/09-09-2019).

19 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Κουλούρης,
Θ. Θεοδωρακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987 420, 421
Fax : 210 6987 408
E-Mail : finexcis @ aade . gr
Url : www . aade . gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΙ46ΜΠ3Ζ-4ΔΘ
Αθήνα, 19/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2170

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β΄/09-09-2019).

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή η ανωτέρω Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3415 Β΄/09-09-2019 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 697946ΜΠ3Ζ-96Σ.
Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των διυλιστηρίων και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ενεργειακών προϊόντων.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι με το άρθρο 1 της εν λόγω Απόφασης προστίθεται στο άρθρο 5 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2745) παράγραφος 6, σύμφωνα με την οποία η άδεια φορολογικής αποθήκης εταιρείας που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δύναται να τροποποιηθεί και στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου σε μια ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους εγκαταστάσεις διασυνδέονται αποκλειστικά μέσω σταθερών αγωγών, δεν διενεργείται παραγωγική διαδικασία διύλισης εντός αυτών και διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των προϊόντων που τελούν σε καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνυποβάλλει με την αίτησή της η εταιρεία που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, το οποίο προβαίνει στον έλεγχο αυτών σύμφωνα με την περίπτωση 2 της ίδιας υποπαραγράφου.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Β προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής αυτοψίας των εγκαταστάσεων που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη του διυλιστηρίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης καταλληλότητας και η έκδοση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης του διυλιστηρίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ