Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2171/2019

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β΄1367) ‘’Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει” Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

23 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο : 2106987413
Fax : 210 6987408,424
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα
Πληροφορίες : Αρ. Αλίβερτη
Τηλέφωνο : 2106479223
Fax : 210 6468272
E-Mail : alcohol_food@gcsl.gr
Url : www.aade.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:6ΤΨΖ46ΜΠ3Ζ-ΟΟΚ
Αθήνα, 23-09-2019
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2171

ΠΡΟΣ:Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β΄1367) ‘’Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει” Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 1367 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (22-04-2019).
Mε τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης επέρχονται ορισμένες αλλαγές στην Α.Υ.O υπ’ αριθ.
Φ.318/216/2002 αφενός λόγω της τροποποίησης των διατάξεων του δεύτερου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 3 Α του ν. 2963/1922 με τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν.4537/15-05-2018 (Α΄84) «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Β 1095117 ΕΞ 2018/18-06-2018 εγκύκλιο) και αφετέρου για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του Καν (ΕΕ)1169/2011, αναφορικά με την υποχρέωση της παροχής πληροφοριών στον καταναλωτή σχετικά με την παρουσία στο τελικό προς διάθεση προϊόν ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες.
Ειδικότερα:
1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, αντικαθίστανται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 και το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. υπ΄ αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β΄544), αντιστοίχως, προκειμένου για τη συμφωνία αυτών με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 Α του ν. 2963/1922, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν.4537/15-05-2018, που σας κοινοποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1095117 ΕΞ 2018/18-06-2018 εγκύκλιο διαταγή. Με την εν λόγω ρύθμιση, καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να παράγουν μπύρα για επιτόπια κατανάλωση (εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις) έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους ζυθοβραστήρες ελάχιστης (συνολικής) χωρητικότητας πέντε εκατόλιτρων (αντί του ενός ζυθοβραστήρα ελάχιστης χωρητικότητας 10 εκατόλιτρων της προϊσχύουσας διάταξης).
2. Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 της εν λόγω κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, με σκοπό την επικαιροποίηση και προσαρμογή σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, προστίθεται νέα διάταξη στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ανωτέρω αναφερόμενης Απόφασης (Φ.318/216/2002), με τη οποία καθορίζεται ο τρόπος της υποχρεωτικής, σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1169/2011, διάθεσης στον τελικό καταναλωτή πληροφοριών αναφορικά με την χρησιμοποίηση, στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου που προσφέρεται μη προσυσκευασμένο, ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες καθόσον, ως γνωστόν, ο ζύθος εγχώριας παραγωγής παρασκευάζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις [ ν. 1839/1989 άρθρο 3 (Α΄90)], με τη χρήση είτε βύνης κριθαριού και λυκίσκου, είτε βύνης κριθαριού, λυκίσκου και άλλων αμυλούχων πρώτων υλών ή εκχυλισμάτων αυτών ή σακχάρων, ήτοι ουσιών ή προϊόντων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του προαναφερόμενου κανονισμού και χρήζουν σχετικής επισήμανσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ