Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2207/2019

«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β΄4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»

23 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο : 210 6987413
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@2001@syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΡΓΓ46ΜΠ3Ζ-Ρ58
Αθήνα, 23-12-2019
Αριθ. πρωτ.: Ε.2207

ΠΡΟΣ   Ως πίνακας διανομής
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β΄4630) Απόφασης Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄αριθμ. Α.1458/13-12-2019 « Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001» Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4630 Β΄ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (13-12-2019).
Με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2020 η προθεσμία που τέθηκε με το άρθρο 2 «μεταβατικές διατάξεις» της υπ΄ αριθμ. Α.1288/18-07-2019 (Β΄ 3083) όμοιας, προκειμένου να προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τις δεξαμενές αποθήκευσης ή τοποθέτησης προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιών) των φορολογικών αποθηκών που ήδη λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης (31-07-2019) και οι οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης για τις εν λόγω δεξαμενές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ