ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Δ 1116733 ΕΞ 2020/2020

Βελτιώσεις και αλλαγές ως προς τις ειδικές λειτουργίες των οχημάτων στο Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και στο Υποσύστημα Εισαγωγών στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet

30 Σεπτεμβρίου 2020