ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ 2020/2020

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402.

19 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο : 210 6987 442-5
Fax : 210 6987 459
E-Mail : dtd @2001. syzefxis . gov . gr
Url : www . aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΩΝ7Τ46ΜΠ3Ζ-1ΣΔ
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

 

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402.


ΣΧΕΤ.: Το από 19/3/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ε.Ο.Φ.
Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τον Καν. (ΕΕ) 2020/402 της Επιτροπής της 14 Μαρτίου 2020, «για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής».
Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Πεδίο εφαρμογής

 

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, για την εξαγωγή εκτός της Ένωσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι αυτού, ανεξάρτητα αν εξοπλισμός αυτός είναι καταγωγής Ένωσης ή όχι.

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται ως τις 25 Απριλίου 2020.
2. Άδεια Εξαγωγής

Η εξαγωγή εκτός Ένωσης των προϊόντων του Κανονισμού υπόκειται στην απαίτηση Άδειας Εξαγωγής, σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ αυτού, που χορηγείται από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές του κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας. Χωρίς την προσκόμιση τέτοιας Άδειας Εξαγωγής η εξαγωγή απαγορεύεται.
3. TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον κοινοποιούμενο Κανονισμό για την εξαγωγή των εμπορευμάτων είναι ενσωματωμένο στο TARIC και συνδεδεμένο με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου
εφαρμογής του.
Κωδικός μέτρου CD 739: Για να εξαχθεί εκτός της Ένωσης εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, ανεξάρτητα από το αν ο εξοπλισμός αυτός κατάγεται από την Ένωση ή όχι, απαιτείται άδεια εξαγωγής, που εκδίδεται σύμφωνα με το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/402))
Οι κωδικοί πιστοποιητικού που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι:
C086: Άδεια εξαγωγής- Προστατευτικός εξοπλισμός (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/402)

Υ975: Αγαθά άλλα από εκείνα που περιγράφονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/402
4. Αρμόδια Αρχή έκδοσης της Άδειας Εξαγωγής

Αρμόδια εθνική Αρχή για την έκδοση της Άδειας Εξαγωγής, του Παραρτήματος ΙΙ του εν θέματι Κανονισμού είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ

 

 

Συνημμένα:
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/402