Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2039/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68)

24 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Α1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β΄

Πληροφορίες : Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987414
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Πληροφορίες: Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:Ω7Τ746ΜΠ3Ζ-ΘΦΤ
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2039
ΠΡΟΣ:
Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68) με το οποίο δίνεται με απόφαση του Υπουργού́ Ανάπτυξης και Επενδύσεεν άδεια εισαγεγής από τρίτες χώρες, μετουσιωμένηασς αιθυλικής αλκοόλης με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol για το διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορενοϊού COVID-19 και πάντες για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας η οποία είναι η 20η Μαρτίου 2020.
Σημειώνεται ότι σύμφενα με την παράγραφο 2 του εν λόγε άρθρου η εισαγεγή της μετουσιεμένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για την παραγεγή αντισηπτικών προϊόντεν από τα δικαιούμενα προς τούτο βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες και τη διάθεση τους στην ελληνική επικράτεια.
Επιπλέον κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικασίες και διατυπώσεις παραλαβής της μετουσιεμένης αιθυλικής αλκοόλης, τις υποχρεώσεις τεν παραληπτριών βιομηχανιών καθώς και τεν ελέγχεν που πραγματοποιούνται για τη διαπίστεση της νόμιμης χρησιμοποίησης ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπ. αριθ. Φ.1554/811/2008 (B΄2694) Α.Υ.Ο.Ο. για την παραλαβή μετουσιεμένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη μέλη της ΕΕ.
Σημειώνεται ότι η προς εισαγεγή μετουσιεμένη αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους αποστολής ή στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί, έκθεση εξέτασης από διαπιστευμένο εργαστήριο, σχετικά με το είδος και τη συγκέντρεση του χρησιμοποιηθέντος μετουσιετικού, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφενα με τις διατάξεις της παρούσας ΠΝΠ.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η εισαγεγή της μετουσιεμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται με την τήρηση της ισχύουσας τελενειακής νομοθεσίας και την υποβολή τεν κατά περίπτεση τελενειακών παραστατικών υπό την προϋπόθεση ότι η μετουσίεση έχει πραγματοποιηθεί με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol. Προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεεν σημειώνεται ότι για την εισαγεγή της μετουσιεμένης αιθυλικής αλκοόλης δεν απαιτείται η τήρηση τεν διατυπώσεεν του άρθρου 113 του ν.2960/01 καθόσον αυτές αφορούν την παραλαβή προϊόντεν Ε.Φ.Κ. και ες εκ τούτου και της μετουσιεμένης αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη - μέλη.
Με αφορμή την παρούσα κοινοποίηση και κατόπιν σχετικών ερετημάτεν που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες επισημαίνεται ότι η μετουσιεμένη αιθυλική αλκοόλη ορίζεται με σαφήνεια στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 όπες ισχύει, ες «η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και μη, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol., ως και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες, ώστε να αποκλείεται η χρησιμοποίησή της για παρασκευή αλκοολούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιομηχανικές της χρήσεις». Η συνθετική αιθυλική αλκοόλη ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 9Α(α) του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 όπες ισχύει, ες «η αιθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται συνθετικά με εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο χημικών μεθόδων συνήθως από τα προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας ως και από συνθετικό αέριο … δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της …». Ως γνωστόν, σύμφενα με την ισχύουσα ενεσιακή και εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης για παραγεγή ποτών και εν γένει τροφίμων.
Συνεπώς, τόσο η αιθυλική αλκοόλη γεεργικής προέλευσης όσο και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη μπορούν, κατόπιν της μετουσίεσής τους, να χρησιμοποιηθούν με απαλλαγή του Ε.Φ.Κ., σύμφενα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001, για την παραγεγή προϊόντεν από τα βιομηχανικά εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν την αιθυλική αλκοόλη ες πρώτη ή βοηθητική ύλη.
Τέλος, επισημαίνεται ότι από τις κείμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα εισαγεγής από τρίτες χώρες της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης εστόσο στην περίπτεση που ο εισαγεγέας δεν διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης θα πρέπει μαζί με τις λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις να καταβάλει άμεσα και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλεσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ