Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2060/2020

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1071/11-03-2020 Α.Υ.Ο. «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01» (Β΄ 1213/8-4-2020)

23 Απριλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
FAX : 210 6987408-424
e-mail : finexcis@oteeneesgr.
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ. : 115 21- Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Καραγιάννης, Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 6479231, 152
FAX : 210 6468272
e-mail : daes gri@loaadesgr.
ΑΔΑ: Ω56Η46ΜΠ3Ζ-Ω70
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020
Αριθ. πρωτ: Ε.2060
ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1071/11-03-2020 Α.Υ.Ο. «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01» (Β΄ 1213/8-4-2020)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 1213 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (08 - 04 - 2020), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :


Με την εν λόγω απόφαση παρατείνονται οι προθεσμίες οι οποίες είχαν τεθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1(γ) και 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 30/003/000/1614/19-04-2018 Α.Υ.Ο. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του νs2960/01 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθs ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16-12- 2015 ΑsΥsΟs(Β΄2785)» (Β΄1624), καθώς και η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 30/003/000/3231/9-08-2018 Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣsΟs 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β΄3457).
Ειδικότερα με την εν λόγω απόφαση, παρατείνεται για δύο έτη, ήτοι έως και 10-05-2022:
 

  •  η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 (γ) του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 30/003/000/1614/19- 04-2018 Α.Υ.Ο. (Β΄1624), για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων,
     
  •  η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης, προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, και
     
  •  η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 30/003/000/3231/9-08- 2018 Α.Υ.Ο. (Β΄3457) για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206 ή/και ελεύθερα αλκοόλης ποτά, καθώς και με μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1(α) του άρθρου 9 της υπ’ αριθ.
30/003/000/1614/19-04-2018 Α.Υ.Ο. (Β΄1624) οι υφιστάμενοι ογκομετρικοί πίνακες οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πριν την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της ισχύος τους, όχι όμως πέραν της δεκαετίας από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους, ενώ οι δεξαμενές θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί. Ως εκ τούτου, με δεδομένες και τις διατάξεις της παραγράφου 1(β) του ίδιου άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 30/003/000/1614/19-04-2018 Α.Υ.Ο., στην περίπτωση λήξης της ισχύος των υφιστάμενων ογκομετρικών πινάκων με την παρέλευση της δεκαετίας, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και την ανανέωση των εν λόγω ογκομετρικών πινάκων, ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις, κατ’ αναλογία, η προθεσμία που έχει τεθεί με τις παραγράφους 1(α) και 1(β) του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, ήτοι έως 10 -05- 2022.
 

Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ