Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2090/2020

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1119 (ΦΕΚ 2138/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων»

15 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε
΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χρονά/Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210.69.87.505, 409
Fax : 210.69.87.506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΥΓ246ΜΠ3Ζ-ΤΞΨ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2090
ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1119 (ΦΕΚ 2138/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων»

       Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. Α.1119/20-05-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 2138 Τεύχος Β΄, με ΑΔΑ: 9ΠΚΔ46ΜΠ3Ζ-ΟΓ7 και ισχύει από 03-06-2020. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης προβλέπεται ότι:
1. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αρ. Τ.1940/41/14-04-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.
2. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αρ. Τ.1940/41/14-04-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός του μηνός Ιουνίου 2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ