Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2091/2020

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.»

22 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
FAX : 210 6987408-424
e-mail : finexcis@oteenet.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ. : 115 21- Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 6479152
FAX : 210 6468272
e-mail : dat.gcsl@aade.gr
ΑΔΑ:ΨΜ2Φ46ΜΠ3Ζ-Ι64
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020
Αριθ. πρωτ: Ε.2091
ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 2196 και ισχύει από δημοσίευσή της (05-06-2020), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :


Με την εν λόγω απόφαση παρατείνονται οι προθεσμίες οι οποίες είχαν τεθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1(α) και 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 30/003/000/817/21-02-2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 914) «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» .

 


Ειδικότερα:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των σχετικών επιτηδευματιών - οι οποίοι καταρτίστηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ’ αριθ. 30/003/000/817/21-02-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 914) και για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης (5-6-2020) και μέχρι 15-3-2021 έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους - εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία αυτή ήτοι μέχρι 15-3-2021. Για την ίδια χρονική περίοδο, οι δεξαμενές αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των εν λόγω επιτηδευματιών εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.


Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράτασης ισχύος των ογκομετρικών πινάκων και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α) του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 30/003/000/817/21- 02-2018 Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 914) οι διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, αναφορικά με την ειδική μεταλλική πινακίδα που προβλέπεται να φέρει η δεξαμενή αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, δεν έχουν εφαρμογή.


Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της ως άνω απόφασης (υπ’ αριθ. 30/003/000/817/21-02-2018), προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, παρατείνεται μέχρι 15-03-2021 .

Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ