Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2097/2020

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1117/19-05-2020 «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» ΑΥΟ (Β΄ 2070) ΑΔΑ: Ω65446ΜΠ3Ζ-367.

25 Ιουνίου 2020