Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2102/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α΄201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α.1116/18-05- 2020 (Β΄2127 και Β΄2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

25 Ιουνίου 2020