Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2121/2020

Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03- 07-2020 (Β΄2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β΄2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β΄2950) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης.

27 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231
Fax : 210 6468272
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο : 210 6987413
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΡΑΓ46ΜΠ3Ζ-ΘΕΚ
Αθήνα, 27-07-2020
Αριθ. πρωτ.: Ε.2121

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03- 07-2020 (Β΄2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β΄2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β΄2950) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή:
α) τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 «σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν» και
β) την υπ΄ αριθ. 1723/179088/03-07-2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2764 Β’ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (07-07-2020), καθώς και την υπ΄ αριθ. 1869/191097/14-07-2020 Κ.Υ.Α που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2883 Β΄ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (16-07-2020), και την υπ΄ αριθ. 1893/193770/15-07-2020 όμοια, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2950 Β΄ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (17-07-2020) με τις οποίες τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03-07-2020.

Α) Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου κατ΄ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2020/592 καθορίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων) για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς, μεταξύ άλλων, στον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αδιάθετων οίνων στην Ε.Ε., ενώ το πρόβλημα επιτείνεται ακόμα περισσότερο ενόψει της επικείμενης έναρξης της νέας αμπελοοινικής περίοδου.

Στα μέτρα στήριξης του προαναφερόμενου τομέα, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καν. (ΕΕ) 2020/592, η απόσταξη οίνου λόγω κρίσης με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησης της παραγόμενης, από την απόσταξη, αλκοόλης αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης ή της φαρμακευτικής χρήσης ή για ενεργειακούς σκοπούς, προκειμένου για την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού (παράγραφος 2 του άρθρου αυτού).

Β) Mε την κοινοποιούμενη υπ΄ αριθ. 1723/179088/03-07-2020 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθ. 1869/191097/14-07-2020 και 1893/193770/15-07-2020 κοινοποιούμενες Κ.Υ.Α., και ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης κρίσης που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του άρθρου 3 του προαναφερόμενου καν. (ΕΕ) 2020/592.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών μας επί της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03-07-2020 όπως ισχύει, διευκρινίζονται τα εξής:

● Στο άρθρο 2 αυτής καθορίζονται οι αρμόδιες για την εφαρμογή της Αρχές, μεταξύ των οποίων, η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους και η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, όπως η εν λόγω παράγραφος τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 1893/193770/15-07-2020 όμοιας.

● Στην παρ. 3 του άρθρου 3 (στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι του προγράμματος της απόσταξης κρίσης), όπως η εν λόγω παράγραφος τροποποιήθηκε με την παρ. 2α) του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 1893/193770/15-07-2020 Κ.Υ.Α., προβλέπεται η σύναψη συμφωνητικών απόσταξης, προκειμένου για την παράδοση από τους οινοπαραγωγούς της ποσότητας οίνου παραγωγής τους προς απόσταξη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος μόνο σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή αποσταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 2960/2001.

● Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β) του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 1893/193770/15-07-2020 όμοιας, καθορίζεται ότι η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ακατέργαστη ή ουδέτερη) που παράγεται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος στήριξης από την απόσταξη, σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή σε αποσταγματοποιείο, κατά περίπτωση του είδους της αιθυλικής αλκοόλης που μπορεί να παράγεται σε κάθε μία από τις εν λόγω μονάδες σύμφωνα με τον ν. 2969/2001 (άρθρο 5, παρ. 2 και 3), χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή για ενεργειακούς σκοπούς.

● Στο άρθρο 15 καθορίζονται οι διαδικασίες για την παράδοση των οίνων προς απόσταξη καθώς και οι διαδικασίες για την παραγωγή και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης.

Συγκεκριμένα:
α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η είσοδος του προς απόσταξη οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή τη φορολογική αποθήκη του αποσταγματοποιού πραγματοποιείται,

Με βάση το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) που έχει υποβάλλει ο οινοπαραγωγός, εφόσον αυτός λειτουργεί σε καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη

Με την υποβολή αίτησης επανεισαγωγής , εφόσον πρόκειται για οίνο μικρού οινοπαραγωγού του άρθρου 71 του ν.2960/2001 ή οινοπαραγωγού που λειτουργεί εκτός καθεστώτος αναστολής.
β) Στην παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρθρου 15, καθορίζεται ότι κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο πραγματοποιείται έλεγχος αυτού, από υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. καθώς και υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας και συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. Επιπλέον, λαμβάνεται δείγμα, εις διπλούν, του προς απόσταξη οίνου το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια για την εργαστηριακή εξέταση Χημική Υπηρεσία με σκοπό τον προσδιορισμό του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου αυτού και όποιας άλλης παραμέτρου κρίνεται απαραίτητη από την εν λόγω Χ.Υ., όπως είναι η ολική οξύτητα, το pH, η πυκνότητα και η πτητική οξύτητα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το κατά τα ανωτέρω πρακτικό ελέγχου καθώς και η έκθεση χημικής εξέτασης του δείγματος οίνου αποστέλλονται, από τη Χημική Υπηρεσία, στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για τις περαιτέρω σχετικές ενέργειές του.
γ) Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου 15, καθορίζεται ότι οι προς απόσταξη οίνοι πρέπει να αποθηκεύονται, στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, σε ιδιαίτερες δεξαμενές σε σχέση με τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για οίνους που δεν υπάγονται στο παρόν πρόγραμμα στήριξης ή για άλλες πρώτες ύλες του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου, κατά περίπτωση.
δ) Στην παράγραφο 8 του εν λόγω άρθρου 15, όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 β) του άρθρου 1 της υπ. αριθ. 1893/193770/15-07-2020 Κ.Υ.Α.:

δ.1) καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι προορισμοί της παραγόμενης, στο αποσταγματοποιείο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος στήριξης, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης - η οποία μέχρι τη διάθεσή της πρέπει να αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του αποσταγματοποιείου - ήτοι :

 Για επαναπόσταξη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή, είτε πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, είτε (μερικώς) μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με την, ισχύουσα σχετική νομοθεσία, για βιομηχανική χρήση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ΄αριθ. Φ.1554/811/2008 Α.Υ.Ο.Ο, όπως ισχύει.

 Για επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας για την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή για ενεργειακούς σκοπούς.

 Για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. υπό διοικητικό έλεγχο.

Επιπλέον, καθορίζεται ότι στις προαναφερθείσες περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η παραλαβή ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, για επαναπόσταξη, σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, κατά την εισαγωγή αυτής στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, προκειμένου για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου αυτής αλλά και τυχόν άλλων παραμέτρων κατά την κρίση της Χ.Υ.

δ.2) καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι προορισμοί της παραγόμενης στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος στήριξης, αιθυλικής αλκοόλης, ως εξής:

η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων, η οποία πρέπει να αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας, μπορεί να αποστέλλεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. υπό διοικητικό έλεγχο (ή να οδηγείται προς επαναπόσταξη),

η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη), η οποία πρέπει να αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας μέχρι τη διάθεσή της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2020/592 (δηλαδή σε βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς), δύναται επίσης να αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. υπό διοικητικό έλεγχο και

η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη (ημικάθαρη) που παράγεται, ως παραπροϊόν, κατά τη διαδικασία παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή φωτιστικού οινοπνεύματος.
ε) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 15, όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 6β) του άρθρου 1 της υπ. αριθ. 1893/193770/15-07-2020 Κ.Υ.Α., προβλέπεται η υποχρεωτική τήρηση, στα οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας και στα αποσταγματοποιεία, που συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα στήριξης, ειδικού βιβλίου παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, το οποίο θεωρείται, κατά τους σχετικούς ελέγχους, από τον αρμόδιο εποπτεύοντα τις εν λόγω μονάδες υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας. Το βιβλίο αυτό τηρείται, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ανεξάρτητα από την τήρηση των, προβλεπόμενων από τον ν. 2969/2001, βιβλίων των εν λόγω επιτηδευματιών.
στ) Στην παράγραφο 10 του εν λόγω άρθρου 15, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6γ) της υπ΄ αριθ. 1893/193770/15-07-2020 Κ.Υ.Α., καθορίζεται ότι ο έλεγχος εντός της ελληνικής επικράτειας της ορθής χρησιμοποίησης της παραχθείσας, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος στήριξης, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), καθώς και της διαδικασίας διάθεσης και χρησιμοποίησης αυτής από βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατόπιν μετουσίωσής της για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων ή ως βιοαιθανόλης για την παραγωγή καυσίμου, τελεί υπό την παρακολούθηση και τις διατυπώσεις των αρμόδιων Χημικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών σύμφωνα με την κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία (ν. 2969/2001, Α.Υ.Ο.Ο. Φ. 1554/811/2008, Α.Υ.Ο. 30/003/000/1026/2016 και Α.Υ.Ο. 30/003/000/568/2019).
ζ) Στην παράγραφο 11 του εν λόγω άρθρου 15, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 6δ) του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. 1893/193770/15-07-2020 Κ.Υ.Α., προβλέπεται ότι κατά την περίπτωση που διαπιστωθεί, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, η μη τήρηση της διάθεσης, από τους εμπλεκόμενους επιτηδευματίες, της αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται κατά το εν λόγω πρόγραμμα στήριξης για τους σκοπούς που προβλέπονται στον καν. (ΕΕ) 2020/592, πέραν της επιβολής τυχόν κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 2969/2001, θα πρέπει να γίνεται άμεση ενημέρωση της κατά τόπον αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. για τις σχετικές ενέργειές της.
η) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 15, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 6δ) του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. 1893/193770/15-07-2020 Κ.Υ.Α., προβλέπεται ότι κατά τα λοιπά, για τη μεταφορά, παραλαβή, κατοχή, αποθήκευση και διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται οι όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001, του ν. 2960/2001, καθώς και των σχετικών, κατά περίπτωση, αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών.
θ) Με την παράγραφο 13 του ίδιου άρθρου 15, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 6ε) του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 1893/193770/15-07-2020 Κ.Υ.Α., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. , ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή ο αποσταγματοποιός στην περίπτωση που η παραγόμενη από αυτούς, κατά περίπτωση επιτηδευματία, ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη ή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη), διατεθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. προκειμένου για την απόδειξη της χρησιμοποίησης αυτών για τους
σκοπούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 και στην παρούσα απόφαση.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. υπ΄αριθ. 1893/193770/15- 07-2020, όπου στην Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03-07-2020 αναφέρεται ο όρος «οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας» νοείται «οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή αποσταγματοποιείο», εξαιρουμένων βέβαια των διατάξεων αυτής που ήδη τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. υπ΄αριθ. 1893/193770/15-07-2020 και οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κατά τα ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ