Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2211/2020

«α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν.

30 Δεκεμβρίου 2020