Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2178/2020

«Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 15 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’/31.07.2020) – Tροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α’) και οδηγίες εφαρμογής»

03 Νοεμβρίου 2020