ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Α 1023422 ΕΞ 2021/2021

Δίνονται οδηγίες

16 Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Προγουλάκη
Τηλέφωνο : 210 6987419
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr
Αθήνα, 16-03-2021
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Α 1023422 ΕΞ 2021

                          ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ :
   ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : Δίνονται οδηγίες

ΣΧΕΤ : Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016 /23-02-2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. περί όρων και προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία

Kατά τη διενέργεια των ελέγχων στο πλαίσιο της εν θέματι Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 (θ), του άρθρου 78 του ν.2960/2001, πραγματοποιήθηκαν διαπιστώσεις από τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που αφορούν στη βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ηλεκτρική ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εν λόγω Απόφασης από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ανωτέρω σχετικής απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής για τη διαπίστωση υπαγωγής της αιτούμενης επιχείρησης στις διατάξεις της παρ.1 (θ), του άρθρου 78 του ν.2960/2001 και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία και απαλλάσσονται του ΕΦΚ, ήτοι τον προσδιορισμό του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ επί της μηνιαίας συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης του δικαιούχου απαλλαγής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της εν λόγω Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., προβλέπεται η κατάθεση συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., ενώ για τις ποσότητες που δεν απαλλάσσονται ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5025778ΕΞ2010/17-6-2010 Α.Υ.Ο. περί βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για λόγους διευκόλυνσης των σχετικών ελέγχων και ομοιόμορφης εφαρμογής στο εξής θα κατατίθεται από τον Διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας -ο οποίος είναι ο υπόχρεος απόδοσης των επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ηλεκτρική ενέργεια- μια Δήλωση Ε.Φ.Κ και με την συμπλήρωση δύο διαφορετικών στίχων αυτής (ένας στίχος για την απαλλαγή και ένας στίχος για την είσπραξη), ώστε να αφορά και την απαλλαγή και την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους απαλλαγής στο πλαίσιο της ανωτέρω σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, στον στίχο της Δήλωσης ΕΦΚ που θα αφορά στην απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, η θέση 37(β) συμπληρώνεται με τον κωδικό που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, ήτοι: Ε19 (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΕΡ 1Θ΄ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001, ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5‰ & ΦΠΑ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ