Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2016/2021

Κοινοποίηση των άρθρων 19 και 20 του ν. 4764/2020 (Α΄256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

20 Ιανουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΩΚΑ446ΜΠ3Ζ-ΨΜ7
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2016

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 19 και 20 του ν. 4764/2020 (Α΄256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ. Ε.2039/24-03-2020 (ΑΔΑ: Ω7Τ746ΜΠ3Ζ-ΘΦΤ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68)»
          β) Η υπ’ αριθ. Ε.2135 /12-08-2020 «ΑΔΑ: ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ» εγκύκλιος Διαταγή «Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α΄157)»
          γ) Η υπ’αριθ.Ε.2087/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΡΝ46ΜΠ3Ζ-59Τ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α’ 104) σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας»

          Σε συνέχεια των, ως άνω, υπό στοιχείο α’ και γ΄ σχετικών εγκύκλιων διαταγών, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του ν. 4764/2020 (Α΄256) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2021. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω υπό στοιχείο α’ σχετική εγκύκλιο διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.

2. Επιπλέον με το άρθρο 20 «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών» του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A’ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2021. Ομοίως για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ως άνω γ’ σχετική εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ