Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2034/2021

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 (Β΄333) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

03 Φεβρουαρίου 2021