Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2006/2021

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» (Β΄ 5831)

08 Ιανουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : B. Tερζής/Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210.69.87.503, -409
E-Mail : ddtheka@aade.gr,
finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr
Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη 17-19, 185 35 - Πειραιάς

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:9ΜΕΓ46ΜΠ3Ζ-Ω4Μ
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2006

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» (Β΄ 5831)

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 5831 Τεύχος Β΄ με ημερομηνία δημοσίευσης την 30-12-2020 και αναρτήθηκε στον ιστόποπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 6ΡΖΩ46ΜΠ32-Υ4Ω και παράλληλα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες λόγω των μέτρων αποφυγής εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, με την ανωτέρω Απόφαση ορίζεται ότι τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αρ. Τ.1940/41/14-04- 2003 ΑΥΟΟ (Β΄516) των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός. Η Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (30-12-2020).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ