Κανονισμός 3199/1993

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3199/93 της Επιτροπής της 22ας Νοέμβριου 1993 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

22 Νοεμβρίου 1993

Αριθ. L 288/ 12 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 23 . 11 . 93
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3199/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Νοέμβριου 1993
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοο­
λης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις παραγρα­
φους 3 και 4 του εν λόγω άρθρου ·
ότι έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις σχετικά με τις κοινοποιη­
θείσες απαιτήσεις ·
ότι, κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρα­
γράφου 4 του εν λόγω άρθρου, πρέπει να ληφθεί απόφαση
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24
της οδηγίας 92/ 1 2/ΕΟΚ,
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
την οδηγία 92/83/EOK του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου
1992 σχετικά με την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδι­
κών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη
και τα αλκοολούχα ποτά ('), και ιδίως το άρθρο 27 παρά­
γραφος 4,
την οδηγία 92/12/EOK του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουα­
ρίου 1992 σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την
κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκει­
νται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (2), όπως τροποποιή­
θηκε από την οδηγία 92/ 108/EOK (3), και ιδίως το άρθρο
24,
τη γνώμη της επιτροπής για τους ειδικούς φόρους κατανά­
λωσης,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
οδηγίας 92/83/EOK, τα κράτη μέλη καλούνται να εξαιρέ­
σουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοόλες οι οποίες
έχουν μετουσιωθεί πλήρως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
κάθε κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω απαιτή­
σεις θα έχουν κοινοποιηθεί δεόντως και θα έχουν εγκριθεί
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
Άρθρο 1
Οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε
κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης
της αλκοόλης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοι­
χείο α) της οδηγίας 92/83/EOK, είναι όπως περιγράφονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο­
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 22 Νοέμβριου 1993 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER
Μέλος της Επιτροπής
(') ΕΕ αριθ. L 316 της 31 . 10. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 76 της 23 . 3 . 1992, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 390 της 31 . 12. 1992, σ. 124.
23 . 11 . 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 288/ 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βέλγιο
5 λίτρα μεθυλενίου ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης ανεξαρτήτως του αλκοολικού τίτλου και επαρκείς χρωστι­
κές για την παραγωγή χαρακτηριστικού κυανού ή πορφυρού (ιώδους) χρώματος.
Με τον όρο «μεθυλένιο» νοούνται τα ακόλουθα :
— καθαυτό μεθυλένιο, δηλαδή ακατέργαστη μεθυλική αλκοόλη που παράγεται από την υγρά απόσταξη ξυλείας
και με περιεκτικότητα ακετόνης τουλάχιστον 10% κατά βάρος,
— μείγμα μεθυλενίου και μεθανόλης με περιεκτικότητα καθαυτού μεθυλενίου τουλάχιστον 60 % κατά βάρος και
ακετόνης 10% κατά βάρος,
— μείγμα μεθανόλης, ακετόνης και πυρογενών προσμείξεων με έντονη εμπυρευματική οσμή και περιεκτικότητα
ακετόνης τουλάχιστον 10% κατά βάρος.
Δανία
Ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης :
— 2 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης και
— 3 λίτρα μεθυλισοβουτυλικετόνης.
Γερμανία
Ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης :
1 . 0,75 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης, με περιεκτικότητα :
— 95 — 96% μεθυλαιθυλοκετόνη κατά βάρος,
— 2,5 — 3 % μεθυλισοπροπυλκετόνη κατά βάρος και
— 1,5 — 2 % αιθυλισοαμυλκετόνη κατά βάρος (5-μεθύλιο-3-1ιερί3ηόη ),
μαζί με 0,25 λίτρα βάσης πυριδίνης.
2 . 1 λίτρο μεθυλαιθυλοκετόνης, με περιεκτικότητα :
— 95 — 96% μεθυλαιθυλοκετόνη κατά βάρος,
— 2,5 — 3 % μεθυλισοπροπυλκετόνη κατά βάρος
— 1,5 — 2 % αιθυλισοαμυλκετόνη κατά βάρος (5-μεθύλιο-3-1ΐCρΐ8ηόη),
μαζί με 1 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.
Ελλάδα
5 λίτρα μεθυλικής αλκοόλης ανά εκατόλιτρο μη καθαρής αιθυλικής αλκοόλης συν :
— 0,5% φωτιστικό πετρέλαιο,
— 4 ppm κυανούν του μεθυλενίου και
— 1 % πετρέλαιο τερεβινθίνης.
Ισπανία
Ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης :
— 1 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου,
— 2 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης (βουτανόνη) και
— 0,2 γραμμαρίου κυανούν του μεθυλενίου (C.I., Basic Blue 52015).
Γαλλία
Σε 1 εκατόλιτρο αιθυλικής αλκοόλης σε 90% κατ' όγκο προστίθενται :
— 3,5 λίτρα μεθυλενίου και
— 1 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης.
Μεθυλένιο τύπου «Régie»
Ορισμός :
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Μαΐου 1955, η οποία ελήφθη μετά από διαβούλευση με την υπηρεσία
εργαστηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, το μεθυλένιο τύπου «Régie» πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋπο­
θέσεις :
— πρέπει σε θερμοκρασία 20°C να είναι περιεκτικότητας 90% κατ' όγκο, με περιθώριο 0,5,
— πρέπει να περιέχει κετόνες το λιγότερο 6 % πυρογενών προσμείξεων (ανεξάρτητα από προϊόντα που μπορούν να
σαπωνοποιηθούν με σόδα και τα οποία έχουν τη μορφή οξικού μεθυλεστέρα),
Αριθ. L 288/14 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 23. 11 . 93
— πρέπει να περιέχει κετόνες και ύδωρ ώστε η μεθυλική αλκοόλη να ανέρχεται σε 100,
— πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από την απανθράκωση του ξύλου, η οποία πραγματοποιείται υπό την
επίβλεψη των φορολογικών αρχών.
Οι πυρογενείς προσμείξεις αποτελούν το πραγματικό μετουσιωτικό. Προσδίδουν στο μείγμα δυσάρεστη γεύση,
καθιστώντας την αλκοόλη ακατάλληλη προς πόση.
Χάρη στις χημικές ιδιότητες της η ακετόνη διευκολύνει την εργαστηριακή απομόνωση των μετουσιωτικών συστα­
τικών στην αλκοόλη .
Τέλος, η μεθυλική αλκοόλη δηλώνει μετουσίωση. Το σημείο ζέσης της είναι το ίδιο με αυτό της αιθυλικής αλκο­
όλης. Κατά συνέπεια, o διαχωρισμός επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση ειδικών τεχνικών και συσκευών.
Κατά βάση, η παρουσία της πέραν ορισμένου ποσοστού, που ποικίλλει ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους
αιθυλικής αλκοόλης, δηλώνει εάν η αλκοόλη που αναλύεται, έχει μετουσιωθεί προηγουμένως με τη γενική διαδι­
κασία.
Ιρλανδία
Μεθυλιωμένα αλκοολούχα με προσμείξεις ορυκτών ουσιών :
— 9,5 % νάφθας ξύλου,
— 0,5 % ακετέργαστης πυριδίνης,
— 0,25 ουγγιές χρωστικής ιώδους του μεθυλενίου (ανά 100 γαλλόνια καθαρής αιθυλικής αλκοόλης),
— 0,375 % πετρέλαιο .
Σημείωση : H νάφθα ξύλου και η ακατέργαστη πυριδίνη μπορούν να αντικατασταθούν από 10% μεθυλικής αλκο­
όλης.
Ιταλία
Ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης :
— 125 γραμμάρια Tiofene,
— 0,8 γραμμάρια βενζοϊκού δενατονίου,
— 0,4 γραμμάρια κόκκινης χρωστικής C.I., (acid red 51 ) και
— 2 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης.
Λουξεμβούργο
5 λίτρα μεθυλενίου ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης ανεξαρτήτως του αλκοολικού τίτλου και επαρκείς χρωστι­
κές για την παραγωγή χαρακτηριστικού κυανού ή πορφυρού ( ιώδους) χρώματος.
Με τον όρο «μεθυλένιο» νοούνται τα ακόλουθα :
— καθαυτό μεθυλένιο, δηλαδή ακατέργαστη μεθυλική αλκοόλη που παράγεται από την υγρά απόσταξη ξυλείας
και με περιεκτικότητα ακετόνης τουλάχιστον 10% κατά βάρος,
— μείγμα μεθυλενίου και μεθανόλης με περιεκτικότητα καθαυτού μεθυλενίου τουλάχιστον 60 % κατά βάρος και
ακετόνης 10% κατά βάρος
— μείγμα μεθανόλης, ακετόνης και πυρογενών προσμείξεων με έντονη εμπυρευματική οσμή και περιεκτικότητα
ακετόνης τουλάχιστον 10% κατά βάρος.
Κάτω Χώρες
Ανά εκατόλιτρο αιθυλικής αλκοόλης :
5 λίτρα μείγματος με σύσταση κατ' όγκο :
— 60 % μεθανόλης,
— 11 % ζυμελαίου (διάλυμα παραπροϊόντων της απόσταξης αλκοόλης),
— 20 % ακετόνης,
— 8 % ύδατος,
— 0,5% βουτανόλης,
— 0,5 % μυρμηκικής αλδεϋδης κατ' όγκο (υδαρές διάλυμα με 37 % φορμαλδεΰδης κατά βάρος),
μαζί με το χρωματισμό της ποιότητας και των συστατικών ουσιών που πληρούν τους όρους που έχει ορίσει o
χημικός της φορολογικής υπηρεσίας.
23 . 11 . 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 288/15
Ηνωμένο Βασίλειο
Βάση :
— 90 % αιθανόλης κατ' όγκο,
— 9,5% «νάφθα ξύλου» (') κατ' όγκο και
— 0,5 % ακατέργαστης πυριδίνης κατ' όγκο.
Σε κάθε 1 000 λίτρα στα οποία προστίθενται :
— 3,75 λίτρα ορυκτής νάφθας (πετρελαίου) και
— 1,5 ppm ιώδους του μεθυλίου.
C ) H «νάφθα ξύλου» ενδέχεται να είναι συνθετικό προϊόν, αλλά πρέπει να έχει την ιδιότητα να καθιστά ακατάλληλη προς πόση
μείγμα με περιεκτικότητα 5 % σε «νάφθα ξύλου» και 95 % σε αλκοολούχα. Αυτό επιτυγχάνεται δημιουργώντας ένα σχετικά περί­
πλοκο αλλά σταθερό μείγμα ουσιών, που δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν εύκολα από τα αλκοολούχα.
Σύνθεση της «νάφθας ξύλου»:
Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος κατάλογος των συστατικών, αλλά ορισμένα ή όλα από τα ακόλουθα συναντώνται στη συγκεκρι­
μένη συνθετική «νάφθα ξύλου»:
— πυριδίνη,
— βάση πυριδίνης,
— αλκυλική αλκοόλη,
— κροτωνική αλδεϋδη,
— πιψολίνη,
— βενζοϊκό δενατόνιο,
— μεθυλική αλκοόλη.