Κανονισμός 1150/2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ,ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2000 για την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

31 Μαΐου 2000