Κανονισμός 2028/2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΚ ,ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΚ , Ευρατόμ ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ , Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

27 Νοεμβρίου 2004