Κανονισμός 837_2005/2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

02 Ιουνίου 2006