Κανονισμός 1106/2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

28 Νοεμβρίου 2012