Κανονισμός 1221/2012

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των μηχανοργανωμένων διαδικασιών για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών

19 Δεκεμβρίου 2012