Κανονισμός 1352/2013

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

18 Δεκεμβρίου 2013