Κανονισμός 154/2013

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012 , σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

21 Φεβρουαρίου 2013