Κανονισμός 1/2014

Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

04 Ιανουαρίου 2014