Κανονισμός 1821/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

28 Οκτωβρίου 2016