Κανονισμός 1602/2018

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1602 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

31 Οκτωβρίου 2018