Οδηγία ΕΕ 64/2011

Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2011 για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά

05 Ιουλίου 2011