Λοιπά έγγραφα 1/1975

Τελωνειακή Σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR) .

14 Νοεμβρίου 1975