Λοιπά έγγραφα 2/1996

Ανακοίνωση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με το διμερές συμβατικό πλαίσιο των δύο χωρών μετά των συνημμένων σ΄αυτό Παραρτημάτων υπ΄αριθ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και της από 13 Δεκεμβρίου 1995 σχετικής επιστολής (Διαδοχή ΦΕΚ 4/96)

16 Ιανουαρίου 1996