Λοιπά έγγραφα 3/1996

Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής των Τελωνειακών Διοικήσεων Ελλάδος -Τσεχίας (Διαδοχή Ο.Δ.Τ.Σ. (ΦΕΚ 51/96))

18 Μαρτίου 1996