250 Α' 1959

Προεδρικό διάταγμα 4029/1959

ΠΕΡΙ ΑΡΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

13 Νοεμβρίου 1959