144 Α' 1969

Προεδρικό διάταγμα 243/1969

Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής.

25 Ιουλίου 1969