245 Α' 1971

Προεδρικό διάταγμα 1044/1971

Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου» κυρωθέντος δια του Ν. 1487/50, ως ούτος ισχύει νυν

30 Νοεμβρίου 1971