217 Α' 1972

Προεδρικό διάταγμα 1297/1972

Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων

08 Δεκεμβρίου 1972