174 Α' 1974

Προεδρικό διάταγμα 474/1974

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΕΙΔΩΝ

25 Ιουνίου 1974