243 Α' 1980

Προεδρικό διάταγμα 965/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Β.Δ. της 28-9-1922 «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων».

20 Οκτωβρίου 1980