116 Α' 1985

Προεδρικό διάταγμα 331/1985

Κύρωση του κώδικα φορολογικής δικονομίας, τροποποίηση και συμπλήρωση του οργανισμού των φορολογικών (τακτικών διοικητικών) δικαστηρίων και καθορισμός των τελών της διαδικασίας

31 Μαΐου 1985