Προεδρικό διάταγμα 503/1985

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικός του Νόμος

24 Οκτωβρίου 1985