231 Α' 1995

Προεδρικό διάταγμα 410/1995

«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

14 Νοεμβρίου 1995