121 Α' 2019

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 83/2019

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ- πουργών.

09 Ιουλίου 2019