Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α'
Καθαρισμός πεδίων
290 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 15
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2264/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Αίτημα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ-Δεν αναγνωρίστηκαν ως απαλλασσόμενες οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε Βουλγάρικη επιχείρηση: άρθρο 28 «Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος» του ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1106/1999 & ΠΟΛ. 1201/99, εγκύκλιο ΔΕΛ Α 119780/2013, άρθρα 5 και 6 του ν.559/1977 «Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (0.Μ.Κ) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής.» (ΦΕΚ Α' 78/ 12-03-1977)_1112 _7645381_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2265/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Αίτημα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ-Δεν αναγνωρίστηκαν ως απαλλασσόμενες οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε Βουλγάρικη επιχείρηση: άρθρο 28 «Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος» του ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1106/1999 & ΠΟΛ. 1201/99, εγκύκλιο ΔΕΛ Α 119780/2013, άρθρα 5 και 6 του ν.559/1977 «Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (0.Μ.Κ) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής.» (ΦΕΚ Α' 78/ 12-03-1977)_1112 _5789103_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2020
Σελίδα 1 από 15